Ochrana súkromia

1.1. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSč, adresu dodania vrátane PSč, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.2. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu vrátane PSč, adresu dodania vrátane PSč, IčO, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ïalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveò čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu a tretím stranám so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, ako aj na marketingové účely predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený zasiela kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania predávajúceho, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádza a naklada v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvola kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.4. Kupujúci má právo a možnos aktualizova osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneï po prihlásení.

1.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získava výlučne na účel uvedené v bode 1.3. týchto podmienok.

1.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získava osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 1.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združova s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

1.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude kona spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádza. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucova a ani podmieòova hrozbou odmietnutia zmluvného vzahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

1.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadova 1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov, d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a e) doplòujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnú požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnos poskytnú osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnos ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnú osobné údaje, - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, - formu zverejnenia, ak majú by osobné údaje zverejnené, - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 1.11. je kupujúci oprávnený oboznámi sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií: - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, - opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiada o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, - blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

1.9. Právo kupujúceho podľa bodu 1.1. bodu 5 a 6 možno obmedzi, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namieta voči - spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiada ich likvidáciu, - využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo - poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

1.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namieta voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu by v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokova a zlikvidova ihneï, ako to okolnosti dovolia.

1.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ïalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namieta a nepodrobi sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre òu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiada predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovie, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude ma oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 1.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzahov alebo počas existencie zmluvných vzahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

1.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo - písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatòuje svoje právo, žiados sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiados podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dòa jej odoslania, - osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí by zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzda kupujúcemu, - u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiados alebo zápisnicu odovzda predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

1.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže poda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatni zákonný zástupca.

1.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatni blízka osoba.

1.17. Žiados kupujúceho podľa ods. 1.1. bodu 1 až 3, 5 a ods. 1.10. až 1.12. vybaví predávajúci bezplatne.

1.18. Žiados kupujúceho podľa ods. 1.1. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekroči výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

1.19. Predávajúci je povinný písomne vybavi žiados kupujúceho podľa odsekov 1.17. a 1.18. najneskôr do 30 dní odo dòa doručenia žiadosti

1.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 1.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Majiteľ internetovej: AuLea s. r. o. Pšeničná 10 Bratislava 821 06 IčO: 50525484 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114389/B Kuriérska spoločnos DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava IčO: 35 834 498 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 26367/B Slovenská pošta: Slovenská pošta, a. s. Sídlo: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica IčO: 36 631 124 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bánska Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S