Obchodné podmienky

Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný elektronický obchod www.minimani.toys. Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, ako aj predpismi súvisiacimi.

Dodávateľ: AuLea s. r. o. Pšeničná 10 Bratislava 821 06 IčO: 50525484 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114389/B

Dodávateľ je platcom DPH. Všetky ceny sú v katalógu uvádzané vrátane DPH. Pre kontaktovanie slúži formulár na zaslanie mailu.

Zákazník: Fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.minimani.toys

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. To je možné urobiť elektronicky alebo telefonicky (na číslo uvedené v objednávke). Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky! Kontakt nutný na potvrdenie objednávky robí spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodánia žiadaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedojde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky internetového obchodu www.minimani.toys

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje: - dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za: - oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou, - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou, - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje: - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200 € žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 21 dní. Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete ma možnos objednávku stornova, prípadne zmeni objednávku.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri platbe v hotovosti bude k faktúre vystavený pokladničný blok.

Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou aj na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky, na pošte alebo pri osobnom odbere. Do zahraničia posielame tovar len pri platbe vopred na účet.

Doprava: Poštou pri platbe vopred – poštovné a balné v hodnote - 0 € v rámci Slovenskej Republiky Ceny poštovného a balného sú uvedené bez DPH.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku a menia sa v rámci zľavových akcií až o desiatky percent nadol. Dôležité!!! Pri porušení kúpnej zmluvy sa kupujúcemu účtujú skutočné výdavky na dopravu objednaného tovaru.

Predajca má právo priradiť tovaru poštovné podľa ozajstnej váhy.

Platba: - platba vopred Kartou / GoPay

Storno objednávky - záruka vrátenia peňazí

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ïalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ïalšom postupe.

Postup v prípade storna objednávky (odstúpenie od zmluvy)

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu použitú v objednávke. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Ak už zákazník tovar dostal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru. Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poisteným, keïže neručíme za jeho prípadnu stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám kúpnu cenu alebo jej časť zašleme pokážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Z čiastky na vrátenie predávajúci odpočíta náhradu preukázateľne vynaložených výdavkov spojených s uzatvorením a následným odstúpením od zmluvy podľa par. 63, odst. 2 (náklady na dopravu tovaru zákazníkovi a poplatky za vrátenie peňazí).

Reklamácie

Poškodenie počas prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty

Postup pri poškodení, alebo úbytku obsahu poštovej zásielky je stanovený Poštovými podmienkami - Základné poštové služby, čl. 42. Pošta prijme reklamáciu len vtedy, ak je uplatnená a) pri dodaní poštovej zásielky, b) v časovej lehote dvoch pracovných dní po jej dodaní. V prípade podľa písm. b) reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná. Reklamovať je teda nutné na pošte adresáta, pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť pošte na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s poštou reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia Slovenskou poštou uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

Závady tovaru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručna lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, - znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa - vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, - zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), - prepätím, napr. pri údere blesku, - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, - mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu predávajúceho.

AuLea s. r. o. Pšeničná 10 Bratislava 821 06

Balík musí byť označený viditelne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V pipade oprávnenej reklamácie odošle predávajúci tovar na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Akonáhle obdržíme Vašu správu o reklamácii, spojíme sa s Vami a dohodneme ïalší postup.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov

Firma sa zaväzuje, že s osobnými údajmi zákazníka bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje kupujúceho sa neposkytujú tretím osobám, ktoré nemajú bezprostrednú súvislosť s plnením uzatvorenej zmluvy. Uzatvorením zmluvy, tzn. odoslaním záväznej objednávky dáva zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy Dostupný na STIAHNUTIE

Hodnotiace formuláre

Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo MIMOSUDNOU CESTOU

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.